Kerstkaart 2011

 

‘Twitter jij al?’, vroeg Sinterklaas aan de Kerstman. ‘Niet meer’, antwoordde die, ‘mijn rendieren werden heel nerveus van al die volgers…En zit jij op hoe-heet-dat-ook-weer, iets met een boek?’ ‘Nee zeg’, zei de Sint, ‘ik vind het Grote Boek al vol genoeg. Ik heb er trouwens geen tijd voor, nu mijn knechten ter discussie staan. Verkeerde kleur, weet je.’ ‘Oh, dát’, bevestigde de Kerstman, ‘discriminatie en slavenhandel. Hollanders werden de kooplieden van Europa genoemd, met hun zogenaamde lelieblanke hart en hun hand op de knip…. Maar het is nog te vroeg voor excuses aan die Afrikaanse mensen; we zijn pas bij Rawagede en WO II.’

 

‘Het was me het jaartje anders wel’, sprak de Sint, ‘de Arabische Lente, de Zonloze Zomer, de Hete Herfst met dat Grieks / Romeins worstelen in de Eurozone… En de winter moet nog komen….‘

 

‘Weet je’, antwoordde de Kerstman, ‘steeds meer zaken komen aan het licht, en dan kan er wat gebeuren. Maar om terug te komen op die Zwarte Pieten van jou: die bestaan niet echt, en wij trouwens ook niet. We spelen een rol, waardoor de mensen elkaar iets moois kunnen geven. Waar maak je je dan druk om?’

 

‘Je hebt gelijk’, sprak Nico. ‘Wat pak je daar trouwens in?’ ‘Porties licht’, antwoordde de Kerstman, ‘om te kunnen zien waar het om gaat, zodat je ook in bange dagen je hart kunt blijven volgen.’ ‘Doe mij er dan maar twee’, zei de Sint. ‘Eentje voor nu en de andere voor 2012!’

 

Ik wens jou fijne feestdagen en veel licht in 2012! 

 

Vertaling in het Duits:

 

‘Twitterst du schon ’, fragte Sankt Nikolaus den Weihnachtsmann. ‘Nicht mehr’, antwortete der, ‘meine Rentiere wurden ganz nervös von diesen vielen Folgern… Und bist du auf wie-heißt- es… etwas mit Buch?’

 

‘Nein, sagte Nikolaus, ‘ich habe mit dem Großen Buch schon die Hände voll. Im Moment habe ich sowieso keine Zeit, weil meine Knechte zur Diskussion gestellt wurden. Falsche Farbe, du weißt.’ ‘Oh, dás’, bestätigte der Weihnachtsmann, ‘Diskriminierung und Sklavenhandel. Holländer wurden die Kaufleute Europas genannt, mit ihrem sogenannten lilienweißen Herz und die Hand aufs Portemonnaie. Es ist aber noch zu früh für Entschuldigungen an diesen afrikanische Menschen; wir sind erst bei Indonesien und dem 2. Weltkrieg.’

 

‘Es war ein denkwürdiges Jahr’, sprach der Nikolaus, ‘der Arabische Frühling, der sonnenlose Sommer, der heiße Herbst mit diesem griechisch – römischen Ringen im Eurogebiet. Und der Winter fängt erst an…..‘

 

‘Weißt du’, antwortete der Weihnachtsmann, ‘immer mehr kommt ans Licht, und dann kann etwas passieren. Aber noch mal zurück zum Thema Knecht Ruprecht: der ist nicht echt, und wir übrigens auch nicht. Wir spielen eine Rolle, damit die Menschen einander was Schönes schenken können. Worüber machst du dich dann Sorgen?’

 

‘Du hast Recht’, sprach Niko. ‘Was packst du da übrigens ein?’ ‘Portionen Licht’, antwortete der Weihnachts-mann, ‘um die Essenz sehen zu können und auch in bangen Tagen dein Herz folgen zu können.’ ‘Gib mir dann zwei’, sagte St. Nikolaus. ‘Eine für jetzt und eine für 2012!’

 

Ich wünsche dir schöne Feiertage und viel Licht in 2012!

 

Vertaling in het Engels:

 

‘Do you already twitter?’, Saint Nicholas asked Santa Claus. ‘Not any more’, Santa answered, ‘my reindeer got too nervous from all these followers. And are you on what’s-it-name-again, something with book?’ ‘No, Saint Nicholas replied, ‘my hands are already full with the Big Book. And right now I don’t have time, because my assistants are under discussion. Wrong colour, you know.’ ‘Oh, thát’, Santa answered. ‘Discrimination and slave trade. The Dutch were called the merchants of Europe, with their so-called lilywhite heart and their hands on their purse- strings. But it is still too early to apologize to these African people: we are only just now dealing with Indonesia and WW II.’

 

‘Quite a year it has been’, Nicholas said. ‘The Arabian Spring, the Sunless Summer, the Hot Autumn with this Greek – Roman wrestling in the Euro zone. And winter is still to come….’

 

‘You know’, Santa said, ‘things are becoming more and more visible, and then something can change. But to return to your Black Peters: they are not real, and neither are we. We play a role, to enable people to give each other something nice. Why worry?’

 

‘You are right’, Saint Nicholas said. ‘What are you wrapping up, by the way?’ ‘Portions of light’, Santa answered. ‘To be able to see the essence and to follow your heart in these anxious days.’ ‘Then give me two,’ Nicholas said. ‘One for right now and one for 2012!’

 

I wish you Merry X-Mas and a lot of light in 2012!

 

Kerstkaart 2010

 

Van: info@sinterklaas.es
Aan: dekerstman@dewereld.com
Verzonden: Di 14-12-2010 23:54
Onderwerp: verandering
Vanaf dit jaar worden de kadootjes virtueel geleverd. Gezien de bedenkelijke reputatie van een deel van mijn geloofsbroeders wil ik niet langer gesignaleerd worden met kinderen. En wie weet straks hun brieven aan mij op WikiLeaks…. De ouders zullen mijn waardige vervangers zijn voor het schenken van de chocolademelk. Geen uitdelen en inzetten van Zwarte Pieten meer, weg met de zakkenvullers. Turkse oorsprong, Spaanse woonplaats; teveel buitenlands schijnt bedreigend te zijn. Ik ga een vrouw zoeken, mijn wederhelft. Kunnen we samen gaan (uit-)delen. www.wereldwijdewarmte.com. Doe je mee?
 

Van: dekerstman@dewereld.com
Aan: info@sinterklaas.es
Verzonden: Di 14-12-2010 23.55
Onderwerp: continuïteit
Goed idee! Mijn rendieren kunnen de Noordpool niet meer vinden, dus houd ik ook op met reizen. De mensen kunnen veel meer dan ze denken; het ging in de kabinetloze periode toch ook :-). We zijn allemaal wereldburgers, en wat is er nou heerlijker dan elkaar iets moois te geven? Daar ga ik natuurlijk gewoon mee door. Het hoeft niet veel te kosten, en ik begin met de welgemeende beste wensen voor 2011!
 

 

Vertaling in het Engels:

 

From: info@saintnicholas.es
To : santaclaus@theworld.com
Sent: Tue 14-12-2010 23:54
Re: Change
Commencing this year the presents will be delivered virtually. In view of the reputation of some members of my fraternity  I no longer wish to be seen in the company of children. Who knows, later on their letters to me might be on WikiLeaks….. The parents will be the worthy replacements for the pouring of the cocoa. No more slavery or greed. Turkish origin, Spanish home address: too much foreignness seems to be threatening. I will find myself a wife, my better half. Then we can start sharing together. www.worldwidewarmth.com Want to join me?

From: santaclaus@theworld.com
To: info@saintnicholas.es
Sent: Tue 14-12-2010 23.55
Re: continuation
Good idea! My reindeer can no longer find the north pole, so I also quit travelling. People can do so much more than they think; all the same it did go well without a cabinet :-). We are all world citizens, and what is more wonderful than giving each other something nice? I will of course continue doing this and I start by sending you my heartfelt best wishes for 2011!
 

 

Vertaling in het Duits:

Von: info@sanktnikolaus.es
An: derweihnachtsmann@diewelt.com
Verschickt: Di 14-12-2010 23:54
Betr. Änderung
Ab diesem Jahr werden die Geschenke virtuell geliefert. Mit Rücksicht auf den bedenklichen Ruf eines Teils meiner Glaubensbrüder möchte ich nicht länger mit Kindern gesichtet werden. Und wer weiβ, nachher ihre Briefe an mich auf WikiLeaks…. Die Eltern werden meine würdige Stellvertreter sein für das Einschenken der Schokolademilch. Kein zuschieben oder einsetzen vom Schwarzen Peter mehr, fort mit dem säckeln. Türkischer Ursprung, spanischer Wohnsitz: zu viel ausländisch ist anscheinend bedrohlich. Ich werde mir eine Gattin suchen, meine bessere Hälfte. Können wir gemeinsam mit dem (ver-)teilen anfangen. www.weltweitewärme.com. Machst du mit?
 
Von: derweihnachtsmann@diewelt.com
An: info@sanktnikolaus.es
Verschickt: Di 14-12-2010 23.55
Betr.: Kontinuität
Gute Idee! Meine Rentiere können den Nordpol nicht mehr finden, also höre ich auch auf zu reisen. Die Leute können viel mehr als sie denken; es lief in der kabinettlosen Periode doch auch gut :-). Wir sind alle Weltbürger, und was ist herrlicher als einander was Schönes zu schenken? Damit mache ich natürlich einfach weiter. Es braucht nicht teuer zu sein, und ich fange an mit den wohlgemeinten besten Wünschen für 2011!
 

 

 

Kerstkaart 2009

‘Het is nu toch 2009?’ vroeg Sinterklaas. ‘Ja, natuurlijk, hoezo?’ zei de Kerstman. ‘Ik had het gevoel dat het 1984 was’, sprak de Sint. ‘Mijn paard krijgt een chip in z’n oor, jouw rendieren trouwens ook. Ze noemen het rekening rijden, maar ondertussen…’ ‘Ja, ja’, zei de Kerstman nadenkend, ‘ik volg je….’


De Sint: ‘En dan die belasting op buitenlandse tegoeden! Ik kreeg een aanslag voor die miljoenen pepernoten en appeltjes van oranje in mijn Spaanse pakhuizen.’ ‘Nou, nou’, zei de Kerstman, ‘En dat terwijl je iedereen hierin laat delen…..Heb jij trouwens je prik al gehaald?’ ‘Nee’, zei de Sint. ‘Het gaat er niet om hoe oud je bent, maar hoe je leeft. Anders waren wij toch nooit zulke krasse knarren geworden?’ ‘Je hebt gelijk, Nico’, sprak de Kerstman. ‘Liefde is nog steeds het beste medicijn…. En over injecties gesproken: mijn bank kreeg er een met nieuw schuimrubber. Zit nu weer prima!’


‘Percies!’ reageerde Sinterklaas. ‘En dan dat schaarstegedoe: werken tot je 67e, lelijke spaarlampen in kroonluchters, bezuinigen op het onderwijs….Schaarste aan visie, als je ’t mij vraagt.’ ’Rustig nou maar, ‘t komt goed’, zei de Kerstman. ‘Nu is het eerst tijd voor een feestje. Schenken maar!’


Wij schenken je voor elk seizoen in 2010 alle goeds: liefde, vriendschap, gezondheid en geluk!

 

Nederlands / Engels

‘It ís 2009, isn’t it?‘ Saint Nicolas asked. ‘Yes, of course, why?’ Father Christmas replied. ’I had the feeling it was 1984’, Saint Nicolas said. ‘My horse gets a chip in his ear, your reindeer as well. They call it pay-as-you-drive, but in the meantime…… ‘ ‘Yes, yes’, Father Christmas said thoughtfully. ‘I follow you……‘


Saint Nicolas continued: ‚And then this tax on assets held abroad! I got an assessment for the millions of spice nuts and oranges in my Spanish warehouses.‘ ‘Well, well‘, Father Christmas remarked. ‘And all you do is share it with everybody. Did you already get your vaccination?‘ ‚No‘, Saint Nicolas said, ‚‘it is not important how old you are, but how you live your life. Otherwise we surely would not have become these old geezers?‘ ‚You’re right‘, Father Christmas said. ‘Love still is the best medicine. And talking about injections: my sofa just had one with new foam rubber; sits like the Bank of England again!’


‘My point entirely!’ Saint Nicolas responded. ‘And then this shortage thinking: working till the age of 67, horrible low-energy light bulbs in chandeliers, saving on education…. Shortage of vision, if you ask me.‘ ’Calm down, my friend, it’s going to be o.k. ’, Father Christmas said. ‘Now it’s time for a party. Start serving!’

 

We serve you for every season in 2010 only the best: love, friendship, good health and happiness!

 

Nederlands / Duits

Dezelfde Kerstkaart, nu in het Duits vertaald:

 

‘Es íst doch 2009?’ fragte Sankt Nikolaus. ‘Ja, natürlich, wieso?’ sagte der Weihnachtsmann. ‚Ich hatte das Gefühl dass es 1984 war’, sprach Nikolaus. ‘Mein Pferd bekommt einen Chip im Ohr; deine Rentiere übrigens auch. Sie nennen das auf Rechnung fahren, aber unterdessen….’ ‘Ja, ja’, sagte der Weihnachtsmann nachdenklich, ‘ich kann dir folgen….’


Sankt Nikolaus: ‘Und dann die Auslandsvermögenssteuer! Ich bekam eine Veranlagung für die Millionen von Pfeffernüβen und Orangen in meinen spanischen Lagerräumen‘  ‘Nah, so was’, meinte der Weihnachtsmann, ‚und das während du das alles immer verschenkst….. Hattest du übrigens deine Schutzimpfung schon?’ ‘Nein’, sagte Nikolaus. ‘Das Alter ist nicht das wichtigste, aber wie du lebst. Sonst wären wir doch nicht solche alte Knaster geworden?’ ‘Du hast Recht, Niko’, sprach der Weihnachtsmann. ‘Liebe ist noch immer die beste Medizin…. Und von Injektionen geredet: meine Bank bekam eine mit neuem Schaumgummi. Sitzt jetzt wieder prima!’


‘Genau!’ reagierte Nikolaus. ‘Und dann dieses Mangeldenken: arbeiten bis dem 67. Lebensjahr, häβliche Sparlampen in Kronleuchtern, Einsparungen im Unterricht….Mangel an Vision, wenn du mich fragst.’ ’Bewahre deine Ruhe, es kommt gut’, sagte der Weihnachtsmann. ‘Jetzt erst mal Party. Los denn, schenke (ein)!’


Wir schenken dir für jede Saison in 2010 nur Gutes: Liebe, Freundschaft, Gesundheit und Glück!

 

Top